Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 627

디자인대학 2017-09-18 13:48

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                           학번 : 20102350
                                                                                                           이름 : 강민구
                                                                                                           작품명 : 화분액자
                                                                                                           작품명 : 손이 편한 전문가용 셰프 나이프