Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 973

디자인대학 2017-09-18 14:23

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                     학번 : 20142310
                                                                                                     이름 : 김보경
                                                                                                     작품명 : 어린이용 안전벨트 케이스
                                                                                                     작품명 : 여러 코를 넘길 수 있는 뜨개질 키트