Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 2,363

디자인대학 2017-09-18 15:55

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                       학번 : 20142926
                                                                                                       이름 : 김현정
                                                                                                       작품명 : 규조토 화분
                                                                                                       작품명 : 행위와 감성을 담은 현대 다기세트