Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 1,337

디자인대학 2017-09-18 15:58

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                  학번 : 20132432
                                                                                                  이름 : 신혜진
                                                                                                  작품명 : 도어 디퓨저
                                                                                                  작품명 : 어른과 아이가 장시간 함께하는 콘텐츠