Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 1,020

디자인대학 2017-09-18 15:59

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                              학번 : 20142936
                                                                                                              이름 : 안승호
                                                                                                              작품명 : 사슴에게 옷을 입혀주는 행거
                                                                                                              작품명 : Handmade speaker