Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 818

디자인대학 2017-09-18 16:04

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                                     학번 : 20142452
                                                                                                                     이름 : 조귀연
                                                                                                                     작품명 : 네일폴리쉬 오프너
                                                                                                                     작품명 : 자기주도학습 보조 로봇