Product Design Route


4학년 졸업작품 2차 판넬

조회 1,368

디자인대학 2017-09-18 16:11

4학년 졸업작품 2차 판넬 4학년 졸업작품 2차 판넬
                                                                                                                  학번 : 20122449
                                                                                                                  이름 : 박정석
                                                                                                                  작품명 : 펫 오브제 스툴
                                                                                                                  작품명 : 조명과 다용도 수납 가구